Snahy o zjednotenie slovenského športu vyvolala otázniky

František Chmelár počas valného zhromaždenia
František Chmelár počas valného zhromaždenia

BRATISLAVA - Nová strešná organizácia slovenského športu by mala byť podľa nového konceptu pretransformovaním a rozšírením momentálne iba na pokrytie olympijského športu špecializujúceho sa Slovenského olympijského výboru (SOV). Jej novým navrhnutým názvom je Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), čím by sa mala zabezpečiť kontinuita medzi zanikajúcim SOV a novovznikajúcim SOŠV.

Predloha pre ďalšie rokovania, prezentovaná na 43. valnom zhromaždení SOV, je teda signifikantnou zmenou oproti úvahám z predchádzajúceho pléna. Tie ešte počítali s vytvorením úplne novej organizácie, ktorá mala vzniknúť splynutím roztrieštených funkčných článkov neprehľadného slovenského športu. Kým vtedy sa ešte skloňovala v súvislosti s názvom SOŠA, teda Slovenská olympijská a športová asociácia, teraz sa SOV prikláňa k SOŠV.

"Právnym subjektom by zostal SOV a zmení sa jej meno doplnením slovka 'športový' a zmenia sa aj stanovy. Sídlom by mal byť Dom športu na Junáckej ulici. Výkonný výbor ráta s 15 členmi, kde nebude mať garantované miesto žiadny zväz alebo organizácia, ale členovia by vzišli z riadneho hlasovania vo voľbách," vykreslil radikálnu zmenu v kurze generálny sekretár SOV Jozef Liba.

Organizácie, riadiace neolympijské športy, ktoré ešte nie sú členmi SOV, by sa postupne pripájali do SOŠV. "Každý jeden šport je dobrý a každá úroveň športu je potrebná," charakterizoval základnú ideu zjednotenia prezident SOV František Chmelár. "Chceme ubrániť autonómnosť športu a jeho špecifickosť, to je po prvé. Druhým rozmerom je vybojovať peniaze, vybojovať iný typ peňazí, než len dotácie a potlačiť na zmeny v legislatívnom prostredí. Je rozdiel plaviť sa po vode na jednom kmeni a na plti. A treťou úlohou bude pripraviť spoločné programy deťom, talentovanej mládeži či vrcholovým športovcom," doplnil Chmelár poslanie vznikajúcej prvej športovej organizácie na Slovensku.

Diskusia v pléne naznačila, že nie všetky zväzy sú stotožnené s formou, rýchlosťou i elementárnou podstatou zjednotenia, ale i nejasnými kompetenciami a neadekvátnym názvom novej riadiacej jednotky slovenského športu.

"Dávame priveľa dôrazu na formálne záležitosti, no sme bez vízie. Čo od zmeny očakávame? Nepoznáme kompetencie SOŠV, neponáhľajme sa so stanovami, pokiaľ nevieme, čo chceme," povedal prezident Slovenského tenisového zväzu Tibor Macko.

"Nechceme, aby SOŠV bola len kozmetickou úpravou. Tie zväzy, ktoré sa uchádzajú o členstvo v SOV už 20 rokov, sa musia riadne začleniť a participovať na jej činnosti," povedal za Slovenskú asociáciu kulturistiky, fitnes a silového trojboja Michal Čapla.

Na relatívnu krátkosť času pri príprave tak dôležitého projektu, akou je nová slovenské strecha športu, upozornil generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment. "Podporujeme myšlienku novej strešnej organizácie. Je tu veľa otáznikov, i keď základné línie dané sú. November je síce ďaleko, ale aj veľmi blízko, vieme to preto, lebo pripravujeme aj zmeny stanov pre SFZ, ktoré zaberajú veľa času. Chcel by som aj upozorniť, že pri takejto dôležitej veci treba aby sa dohodli všetci, alebo aspoň veľká väčšina."

Podľa Chmelára je novembrový termín na konečnú dohodu reálny, i keď z prípravného obdobia sa musí odrátať trvanie olympiády i paralympiády, takže v podstate zostáva na zjednotenie názorových platforiem i zahrnutie ideí "spoza SOV" dva a pol mesiaca.

"Ja verím, že termín je reálny. Napokon, aj tak sa bude rozhodovať hlasovaním a rozhodne väčšina. Ak by nedošlo k absolútnej dohode, čo si myslím, že nemusí dôjsť, tak tí, čo budú v menšine, sa budú musieť podriadiť alebo odísť preč," zdôraznil šéf olympizmu. "Rokovania stále prebiehajú, názory sa líšia. Silní chcú byť ešte silnejší, slabí chcú byť silní. Každý za tým vidí peniaze a vplyv pri rozhodovaní o nich, to je rozhodujúca méta. Určitý kompromis medzi malými a veľkými sa však musí prijať."

Ak chce po vzore SOV aj SOŠV naďalej zastupovať Slovensko na olympijskej úrovni, zväzy manažujúce olympijské športy musia mať podľa olympijskej charty na valnom zhromaždení väčšinu.

"Zvažujeme, aby mali zväzy olympijských športov dva hlasy. Inak by ich mohli neolympijské, ktoré budú pribúdať, prehlasovať v olympijských záležitostiach," povedal Chmelár.

Podľa návrhu by okrem týchto dvoch skupín mali v pléne hlasovacie právo aj organizácie pre zdravotne znevýhodnených občanov, krajské organizácie (SAŠŠ, SAUŠ, krajské športové zväzy), ako i individuálni členovia, kam patrí komisia športovcov (8 členov) i samotný Výkonný výbor SOŠV (15 členov).

Pod hlavičku SOŠV by patrili aj iné organizácie so špeciálnymi úlohami, ako napríklad FTVŠ Univerzity Komenského, Fakulta športu Prešovskej univerzity, Slovenská asociácia univerzitného športu či Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov, no hlasovacie právo by na valnom zhromaždení nemali. 

Rozdelenie hlasovacej váhy nie je zatiaľ dané ani navrhnuté, no bude do novembrového ďalšieho pléna tiež problematickou záležitosťou. Paralympijské organizácie chceli presadiť pre seba napríklad silu až 28 hlasov pri voľbách.

SOV plánuje hlasovať o nových "upravených stanovách" SOV i so zmenou mena a spečatiť tak vznik organizácie na 44. valnom zhromaždení 24. novembra tohto roku. Na ňom by sa mali hneď uskutočniť aj voľby do orgánov novej SOŠV. Športové zväzy v rámci i mimo SOV majú čas poslať svoje pripomienky a návrhy zmien pre stanovy SOŠV do 15. septembra.


Zdroj:
TASR
Foto:
TASR

DISKUSIA