Vyhrajte s majstrovstvami sveta v Rusku: SÚŤAŽ o oficiálnu loptu šampionátu!

Trofej pre Majstrov sveta
Trofej pre Majstrov sveta

BRATISLAVA - Futbalové majstrovstvá sveta 2018 sú tu a Športky vám prinášajú zaujímavú súťaž. V hre je oficiálna futbalová lopta šampionátu v Rusku. Neváhajte a zapojte sa do súťaže.

Súťaž je veľmi jednoduchá, stačí si na našom facebookovom profile tipnúť správny výsledok piatkového šlágru medzi Portugalskom a Španielskom.


Futbalovú loptu Adidas v hodnote 150 eur venoval do súťaže obchod Futbalshop.sk, ktorý je jedným z lídrov na trhu v predaji futbalového sortimentu. Futbalshop.sk obúva aj niekoľkých slovenských reprezentantov a mnoho futbalistov z najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy.


Pravidlá súťaže

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36029076, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len „organizátor“).

1.2 Názov súťaže je „Súťaž o oficiálnu futbalovú loptu adidas TELSTAR 18“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 14.6.2018 do 15.6.2018 do 20:00 h.

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na facebookovej stránke www.facebook.com/sportky a v termíne od 14.6.2018 do 15.6.2018 do 20:00 h odpovie cez komentár pod súťažným príspevkom na súťažnú otázku respektíve svojou odpoveďou splní podmienku zapojenia sa do súťaže.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke www.facebook.com/sportky

3. Pravidlá súťaže

3.1 Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov, čím však nezvyšuje svoju šancu na získanie výhry. Každý súťažiaci bude do losovania výhercov zaradený iba raz, bez ohľadu na počet vložených komentárov.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:
• zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
• obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
• obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej
osobe,
• podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva,
politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
• propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
• ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
• navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
• sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike,
• organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do
súťaže.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca získa 1x originálnu futbalovú loptu adidas.

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 17.6.2018. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor.
Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či
jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.sportky.sk kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1. Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.  Súťažiaci má právo .požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov. Viac informácií o podmienkach spracovania údajov  prevádzkovateľom je zverejnených  v Podmienkach ochrany súkromia a spracúvania údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu  potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

6.3 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 14.6.2018, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Bratislave, dňa 14.6. 2018 Zoznam, s.r.o.


Tagy: Adidas Futbalshop Telstar

Zdroj:
športky
Foto:
fifa.com

DISKUSIA