Kto pomôže športovcom na Slovensku? Potrebné je urobiť viacero opatrení

Ilustračné foto
Ilustračné foto

BRATISLAVA - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spoločne so športovými zväzmi a ďalšími športovými subjektmi a v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR hľadá spôsoby, ako počas koronakrízy pomôcť slovenskému športu. Požiadavky zo športového sektora zhrnul SOŠV do návrhu opatrení, ktoré komplexne už dávnejšie zaslal rezortnému ministerstvu i štátnemu tajomníkovi zodpovednému za šport Ivanovi Husárovi, informoval portál olympic.sk.

Šport patrí k odvetviam, ktoré boli vládnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu ovplyvnené ako prvé. Ešte pred uzatvorením prevádzok či obchodov (opatrenie ÚVZ z 12. marca 2020) bolo rozhodnutím ÚVZ z 9. marca 2020 zakázané konanie hromadných podujatí. Viaceré vládne ekonomické kompenzačné opatrenia sú naviazané len na subjekty, ktoré museli povinne uzatvoriť prevádzky. Organizátori hromadných podujatí však väčšinou nemajú prevádzky, ale napriek tomu prišli o akýkoľvek príjem už od 10. marca. Vláda by mala mať osobitný záujem na ochrane pracovných miest v športe, ktorý má silný hospodársky dosah z hľadiska zamestnanosti a jeho podielu na hrubom domácom produkte. Súvisiace sociálne výhody športu prispejú k obnove európskych spoločností počas krízy a po nej. Šport môže jednotlivcom a spoločnostiam pomôcť zmierniť negatívne účinky krízy na ich životy prostredníctvom mechanizmov, ktoré môžu prispieť k zdraviu ľudí, socializácii, vzdelávaniu a k všeobecnému pocitu pohody.

Slovenský olympijský a športový výbor po konzultáciách s národnými športovými zväzmi, ktoré sa naň obracali so svojimi požiadavkami, navrhol sériu opatrení, ktoré by mali zmierniť dopady pandémie na športový život na Slovensku. Už pred štyrmi týždňami ich poslal kompetentným na ministerstvo školstva.

Športové zväzy a federácie dnes hospodária so štátnymi i verejnými prostriedkami, ktoré sú zmluvne viazané na konkrétny stanovený účel. Práve viazanosť financií ich limituje pri snahe vyrovnať sa s dôsledkami koronakrízy. Slovenský olympijský a športový výbor preto odporučil ministerstvu prijať príslušnú legislatívu, ktorá umožní zmenu účelu čerpania financií pre rok 2020. Ďalšou možnosťou, ktorá by pomohla športovému hnutiu a ktorá sa tiež ponúka, je predĺženie dočerpania nevyužitých účelových prostriedkov v roku 2021. To by umožnilo lepšie a racionálnejšie rozloženie vzniknutej záťaže.

Zväzy by podľa návrhu opatrení mali mať tiež v roku 2020 mimoriadne možnosť zaradiť medzi oprávnené výdavky aj niektoré náklady, ktoré neočakávane vznikli z dôvodu pandémie (napríklad poskytnutie finančnej pomoci športovým klubom s nájmom a pod.). Športový život je v celom svete zastavený a rozbehne sa pravdepodobne až v druhej polovici roka, čo môže výrazne ovplyvniť aj niektoré vstupné hodnoty do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2021.

Slovenský olympijský a športový výbor navrhol zostaviť pracovnú skupinu pôsobiacu na MŠVVaŠ SR, ktorá by koordinovane riešila vzniknuté celonárodné problémy športu a mohla komunikovať aj s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy.

"Slovenský olympijský a športový výbor sa bude ďalej snažiť aj o otvorenie vnútorných športovísk, aspoň pre vrcholových športovcov na individuálne tréningy, za dodržania prísnych hygienických opatrení. Prvotným úspechom bolo už medzičasom povolené postupné obnovenie športovej prípravy a vykonávania rekreačného športu na vonkajších športoviskách, čo rovnako obsahovali navrhované opatrenia. Umožnenie takejto športovej prípravy je totiž nevyhnutné pre zachovanie športovej výkonnosti, ale i fyzického a psychického zdravia športovcov," uvádza sa ďalej v správe na oficiálnom webe SOŠV.

V dnešnej dobe navyše nie je jednoznačne jasné, či sa ekonomické opatrenia vlády na pomoc firmám a zamestnancom týkajú aj športového prostredia. Finančná správa a ústredie ÚPSVaR SR nevedeli dať doteraz adekvátnu odpoveď na otázku, či o opatrenie môžu požiadať aj zamestnaní športovci či športovci vykonávajúci činnosť ako SZČO. SOŠV preto požiadal ministerstvo vydať usmernenie, či prijaté ekonomické opatrenia platia aj pre kluby ako zamestnávateľov a ich zamestnancov vrátane SZČO.


Tagy: SOŠV

Zdroj:
TASR
Foto:
TASR/AP - Martin Meissner

DISKUSIA