Ministerstvo pod paľbou kritiky: Takto vyzerá podpora športu v slovenských reáliách!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

BRATISLAVA - Slovenský olympijský a športový výbor je nespokojný s finančnými prostriedkami od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré avizovalo rozdeliť 1,7 milióna eur. Podľa SOŠV však napokon rozdelilo iba 663 023 eur.

Viaceré žiadosti boli odmietnuté predovšetkým z dôvodu nedostatočného spolufinancovania, počtu dní trvania podujatia či pravidla podporiť z jedného športu len dve najvýznamnejšie podujatia, uvádza SOŠV v tlačovej správe. Redakcia ju zverejňuje bez redakčných úprav:

"Každý si dnes môže urobiť názor, ako vyzerá podpora športu v slovenských reáliách. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR totiž napokon rozdelilo len časť z avizovanej sumy 1,7 milióna eur na podporu významných medzinárodných športových súťaží a pretekov a tiež podujatí pre deti a mládež. Medzi organizátorov, ktorí sa prihlásili do výzvy, rozdelilo ministerstvo napokon len 663 023 eur, viaceré žiadosti boli odmietnuté predovšetkým z dôvodu nedostatočného spolufinancovania, počtu dní trvania podujatia či pravidla podporiť z jedného športu len dve najvýznamnejšie podujatia.

Pri vypísaní výzvy v júni rezort školstva avizoval podporiť finančnou čiastkou od 7,5-tisíc do 70-tisíc eur najviac 30 významných medzinárodných športových podujatí, organizovaných na Slovensku v čase od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Mali to byť podujatia s tradíciou v športoch zaujímavých pre slovenskú verejnosť a mali mať navyše vysokú športovú úroveň. Organizátori mali podľa výzvy zabezpečiť minimálne 50 percent rozpočtu, zvyšok mal byť spolufinancovaný. Na tento účel bola alokovaná suma 700-tisíc eur. Celkovo 51 športových subjektov požiadalo o finančné prostriedky vo výške 1 607 690 eur. Na základe vopred pripraveného vzorca a po odmietnutí žiadosti, ktoré nespĺňali najmä podmienku spolufinancovania bolo podporených 20 podujatí sumou 428 023 eur. Pôvodná výzva zo začiatku roka na účel 02 Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 2020, ktorá bola MŠVVaŠ SR zrušená, mala pritom alokáciu až vo výške 1,5 milióna eur. Najvyššiu sumu dostali organizátori Medzinárodného maratónu mieru (70-tisíc eur), nasledujú ATP Slovak Open – medzinárodné majstrovstvá Slovenska v tenise mužov (48 477 eur), cyklistické preteky Okolo Slovenska (36 397 eur), biatlonový IBU Cup v Osrblí (35 794 eur), Slovak Junior&Cadet Open 2020 v stolnom tenise v Senci (27 000 eur) a golfové majstrovstvá Európy tímov junioriek v Hrubej Borši (25 783 eur).

'Oceňujeme, že sa ministerstvo školstva snažilo určovať dotácie podľa vzorca bez subjektívneho vplyvu akejkoľvek osoby. Samotný vzorec však nezohľadňoval všetky premenné, ktoré sú dôležité pri prípravách a organizácii športového podujatia. Nemôžu sa porovnávať jednodňové podujatia s viacdňovými, podujatia len na jednom mieste s tými, ktoré majú viac centier a pod. Ministerstvo v tejto náročnej dobe, v ktorej sa slovenský šport nedočkal doteraz žiadnej ekonomickej podpory, opäť ukázalo necitlivosť voči športovej obci a nezohľadnilo špeciálne potreby športu. Nie všetko je iba o tabuľkách a vzorcoch, ktorých vstupné hodnoty nie každý môže z objektívnych dôvodov naplniť. Je zároveň na zváženie, či v dnešnej náročnej dobe nemohla byť rozdelená aj zvyšná suma. Minimálne pri podujatiach, ktoré sa uskutočnili už na začiatku roka, dokonca často i s početnou domácou i medzinárodnou účasťou. Ich organizátori dopredu nepoznali tieto novo vymyslené parametre. Organizátorom podujatí v súčasnosti, keď sa štát len minimálne zaujíma o šport, by pomohlo každé jedno euro,' reagoval riaditeľ právneho oddelenia Slovenského olympijského a športového výboru Patrik Hrbek.

Viaceré športové subjekty už priznali, že z neposkytnutia dotácie boli vylúčené napriek drobným nedostatkom v ich žiadostiach. V samotnej výzve F-2020-DOT02 bolo pritom ustanovené, že 'ak žiadosť nespĺňa všetky podmienky výzvy (najmä ak nie sú uvedené všetky požadované údaje, požadované dokumenty nie sú dodané v príslušnej forme, alebo ak predmet žiadosti nie je v súlade s výzvou), ministerstvo vyzve žiadateľa prostredníctvom elektronickej pošty na ich doplnenie.'

Ministerstvo školstva zároveň v júnovej výzve avizovalo podporu v sume 10-tisíc eur pre najviac 80 športových podujatí pre deti a mládež, organizovaných športovými zväzmi na Slovensku v čase od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 (letné športy) a do 31. januára 2021 (zimné športy). Podmienkou bola účasť aspoň 200 športovcov v individuálnom športe, alebo stovky v kolektívnom narodených v roku 2000 a neskôr. Zároveň museli byť aspoň z troch krajov. Na tento účel bolo alokovaných 800-tisíc eur, ďalších 200-tisíc malo smerovať medzi štyridsiatku podujatí s účasťou aspoň 800 športovcov, pričom 500 z nich muselo byť mladších ako 20 rokov alebo starších ako 60 rokov. Z 59 žiadateľov v rámci výzvy Reštart športu po epidémii Covid-19, ktorí žiadali o sumy vo výške 410-tisíc eur, bolo úspešných 30, ktorí si rozdelia dokopy 235-tisíc eur. 'Každý nech si urobí svoj názor, či tento špeciálne vymyslený dotačný režim naplnil vytýčený cieľ podporiť slovenský šport v časoch, kedy sú športovanie, zdravie a imunita dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,' uviedol Patrik Hrbek.  Okrem účelu 02 Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 2020 s alokáciou 1,5 milióna eur, bol zrušený aj účel 05 Podpora pohybových aktivít detí, mládeže, seniorov a športu pre všetkých s alokáciou 600 000 eur.  V oboch týchto výzvach malo byť dokopy rozdelených medzi športové subjekty 2,1 milióna eur. Nové dotačné výzvy už boli len vo výške 1,7 milióna eur, napokon sa rozdelilo len 663 023 eur. 'Takto vyzerá podpora športu v slovenských reáliách,'" dodal Patrik Hrbek.

Ministerstvo vysvetľuje čerpanie financií

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v reakcii vysvetlilo mechanizmus prideľovania dotácií:

"V reakcii na pandémiu Covid-19 ministerstvo zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie s dvoma účelmi. Prvým účelom bola podpora medzinárodných športových majstrovských podujatí a medzinárodných tradičných športových podujatí. Poradie žiadateľov bolo stanovené matematickým výpočtom bez subjektívneho zásahu, rozhodovala tu úroveň podujatia, ročník podujatia, počet krajín na podujatí a záujem slovenskej verejnosti o príslušný šport. Po určení poradia bola všetkým žiadateľom, ktorí splnili podmienky výzvy vypočítaná dotácia podľa vzorca, ktorý zohľadňoval počet dní podujatia, počet športovcov a športovú úroveň podujatia. Zároveň mala dotácia svoju základnú pevnú čiastku v hodnote 10-tisíc eur. Podmienkou poskytnutia dotácie bolo minimálne 50% spolufinancovanie inými zdrojmi ako štátnou dotáciou. Výzva tiež ohraničovala minimálnu a maximálnu dotáciu pre jedno podujatie. Žiadosti predložilo 51 žiadateľov. Z nich podmienkam výzvy vyhovelo 20 žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia (najviac na dve podujatia v tom istom športovom odvetví). Celková alokovaná suma nebola vyčerpaná aj z dôvodu zrušenia viacerých podujatí kvôli pandémii.

Druhým účelom výzvy chcelo ministerstvo podporiť šport detí a mládeže, najmä národných športových zväzov. Alokácia zdrojov predpokladala, že ak sa do výzvy zapojí 70 zväzov, všetkým môže byť schválená dotácia. Dotácia bola stanovená fixne v sume 10-tisíc eur pre podujatie zväzov s minimálnym zapojením 100 detí v kolektívnom, resp. 200 detí v individuálnom športe. Pre iných žiadateľov ako zväzy bola dotácia 5-tisíc eur s minimálnym zapojením 800 detí a seniorov. Verili sme, že tieto podujatia budú zväzy motivovať k organizácií podujatí pre najmenších, ktorí vinou pandémie prišli o možnosť súťažiť. Žiadosti predložilo 59 žiadateľov, dotácia bola schválená 30 žiadateľom, z toho napríklad zväzom amerického futbalu, crossmintonu, dynamickej streľby, pretláčania rukou, taekwondo WT, basketbalu, karate a bojových umení, gymnastiky, kanoistiky, volejbalu, atletiky, bowlingu, futbalu, horolezectva, šachu, malého futbalu a tanečného športu. Žiaľ, viaceré zväzy svoje žiadosti nepredložili. Viaceré z podporených podujatí sa už uskutočnili, iné sa uskutočnia do konca roka (ak epidemiologická situácia v krajine dovolí). O alokácii nevyčerpaných finančných prostriedkov z predmetnej výzvy budeme verejnosť informovať."


Tagy: Slovensko financie SOŠV koronavírus

Zdroj:
TASR
Foto:
TASR/Martin Baumann

DISKUSIA