Pravidlá aukcie tenisiek Dominiky Cibulkovej

Známe tváre sa spojili pre dobrú vec
Známe tváre sa spojili pre dobrú vec

Pravidlá aukcie tenisiek Dominiky Cibulkovej (ďalej aj ako „Aukcia“)

I. Úvodné ustanovenia


1. Predmetom tejto Aukcie sú tenisky Dominiky Cibulkovej.

2.Organizátorom Aukcie je spoločnosť W.R.P.R. s.r.o., so sídlom Paláriková 21, 811 04 Bratislava, IČO: 47209518, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 90185/B ( ďalej aj ako „organizátor“).

3.Marketingovým partnerom je spoločnosť Zoznam, s.r.o. , so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36029076, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24598/B ( ďalej aj ako „Marketingový partner“). Technickým partnerom je spoločnosť Zoznam Mobile, s.r.o. , so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 35844621, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 27440/B ( ďalej aj ako „Technický partner“)

4.Aukcia sa začne dňa 09.08. 2017 na verejne prístupnej webovej stránke na doméne www.sportky.sk.

5.Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia v priebehu Aukcie zmeniť jej pravidlá, prípadne Aukciu v jej priebehu zrušiť.

II. Priebeh Aukcie

1.Aukcia začína 09.08. 2017 o 10:00 hod. zverejnením základnej ceny športových predmetov Dominiky Cibukovej na webovej stránke www.sportky.sk.

2. Aukcie sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, alebo právnická osoba. Osoba konajúca v mene právnickej osoby musí byť osobou oprávnenou konať v mene danej právnickej osoby, prípadne osobou, ktorá je splnomocnená takouto oprávnenou osobou.

3. Účastníkom Aukcie sa stáva osoba spĺňajúca podmienky podľa bodu 2 vyššie, ktorá  pošle SMS správu v tvare DRAZBA (medzera) suma (napr. DRAZBA 300) na číslo 6305.

4.  Organizátor neradí do Aukcie ponuku záujemcu alebo vyradí z Aukcie záujemcu, ktorý:

(i)  nebude  zastihnutý na telefónnom čísle, z ktorého bola doručená ponuka alebo
(ii)  odmietne  na výzvu organizátora poskytnúť svoje identifikačné údaje alebo
(iii) ak vznikne počas telefonického overovania pochybnosť o vážnosti ponuky alebo
(iv) ponúkne cenu  v rozpore z pravidlami Aukcie.

5. Záujemcovia o účasť v Aukcii môžu posielať organizátorovi svoje záväzné ponuky ceny prevyšujúce základnú cenu alebo aktuálnu cenu, a to prostredníctvom SMS správy v tvare DRAZBA (medzera) suma (napr. DRAZBA 300) na číslo 6305. Účastník Aukcie môže navýšiť ponuku minimálne o 5 Eur a maximálne o 500 Eur. V prípade rovnakých cenových ponúk rozhoduje čas doručenia SMS.

6. Organizátor zverejní označenie účastníka spolu s aktuálnou cenou predmetov na webovej stránke Aukcie.

7.Každý účastník môže do Aukcie poslať neobmedzený počet ponúk.

8. Koniec Aukcie je plánovaný na 16:00 hod. dňa 18.08.2017. Ak účastník v posledných 5 minútach Aukcie doručí ponuku, organizátor predĺži Aukciu o 5 minút a tento postup sa primerane zachová až do 16:45 hod, kedy bude Aukcia definitívne ukončená.

9. Organizátor  po skončení Aukcie kontaktuje účastníka, ktorý doručil najvyššiu ponuku ceny a vyzve ho na uzatvorenie zmluvy s organizátorom o kúpe tenisiek Dominiky Cibulkovej a na zaplatenie ceny za tieto predmety. Ak tento účastník odmietne zmluvu uzatvoriť alebo nezaplatí kúpnu cenu, organizátor vyzve na uzatvorenie zmluvy druhého účastníka Aukcie a tento postup sa primerane zachová až do určenia účastníka, ktorý sa stane kupujúcim prípadne až do zrušenia Aukcie.

III. Spracovanie osobných údajov

1. Organizátor spracúva  osobné údaje účastníkov, v rozsahu, v ktorom ich organizátorovi poskytli počas trvania Aukcie. Účastník vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj ako „ zákon o ochrane osobných údajov ), a to najmä oprávnenia vyžadovať od organizátora informácie o spracúvaní osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov .  Údaje o účastníkoch Aukcie budú zlikvidované po ukončení Aukcie a uzatvorení kúpnej zmluvy medzi výhercom Aukcie a organizátorom.

2. Organizátor je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov  aj iné osoby, a to najmä Marketingového Partnera a Technického Partnera Aukcie.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Cena spätnej SMS správy je 0,800 Eur s DPH.

2. Tieto pravidlá sú uverejnené na webovej stránke sportky.sk po celý čas trvania Aukcie.

V Bratislave dňa 09.08.2017

W.R.P.R. s.r.o.


Zdroj:
športky
Foto:
TASR, športky

DISKUSIA