Veľký prípad pre slovenský šport, konečne je dobojované: Kauza zotne viacero hláv vo vedení!

Viktória Reichová
Viktória Reichová

BRATISLAVA - Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne rozhodol v prospech slovenskej akvabely Viktórie Reichovej v spore so Slovenskou plaveckou federáciou (SPF). Nezhody medzi mladou športovkyňou a SPF sa nepodarilo urovnať na domácej pôde, preto všetko riešila až inštancia vo Švajčiarsku.

SPF v minulosti viedla voči Reichovej disciplinárne konanie, pozastavila jej štatút reprezentanta v synchronizovanom plávaní a zakázala reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach. CAS však rozhodol, že konanie SPF nebolo správne a právne sa postavil na stranu plavkyne. Náklady súvisiace s predmetom sporu odhadované vo výške 30 až 80-tisíc eur bude znášať SPF.

"Myslím si, že snom každého športovca je reprezentovať svoju krajinu. Tvrdo som trénovala, aby som dosahovala vynikajúce výsledky. Moje úspechy v domácich, ale aj medzinárodných súťažiach sú toho dôkazom. Žiaľ, ako sme boli svedkami v ostatných rokoch, pre SPF ani toto nebolo dostatočné kritérium a prišla som o štatút reprezentanta, čo arbitrážny súd vyhodnotil ako neprimerané konanie zo strany SPF. Rada by som sa vrátila do reprezentácie, pokiaľ sa zmenia podmienky v SPF a pokiaľ bude schopná prijať adekvátne opatrenia vychádzajúce z rozhodnutia súdu,“ povedala Viktória Reichová. "Bolo to naozaj veľmi ťažké, čím som si musela prejsť v tak mladom veku. Mrzí ma, že sa to muselo riešiť až takouto cestou. Mrzí ma, že niečo také sa v športe deje."

CAS v Lausanne vyhovel plavkyni Reichovej vo všetkých bodoch a rozhodol, že v priebehu disciplinárneho konania pred SPF došlo k viacerým procesným nezrovnalostiam, pozastavenie štatútu reprezentanta bolo nadmerné a neprimerané, disciplinárne konanie ako celok bolo príliš dlhé a Viktória Reichová neporušila štatút SPF.

Viktória Reichová aktuálne trénuje v športovom klube pod vedením olympioničiek Lívie Allárovej a Ksénie Sydorenkovej. Medzi žiačkami patrila medzi najlepšie na Slovensku. Po peripetiách s SPF sa rodičia športovkyne obrátili so žiadosťou o pomoc a urovnanie sporu viaceré športové autority vrátane Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý sa v tejto veci postavil na stranu športovkyne. Prípadom sa zaoberal aj štátny tajomník ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Jozef Gönci či detská ombudsmanka Viera Tomanová.

"Citlivo sme vnímali tento príbeh, ktorý od začiatku vykazoval viaceré procesné nezrovnalosti zo strany SPF a najmä zástupcov sekcie synchronizovaného plávania. Tak ako sme sa v minulosti postavili na stranu Mateja Tótha a boli sme významným mediátorom v spore medzi SZB a sestrami Fialkovými, aj v prípade Viktórie Reichovej sa snažil SOŠV urovnať spor na domácej pôde. Od začiatku má plnú podporu olympijského hnutia. Apelujem v zmysle rozhodnutia Arbitrážneho súdu na predstaviteľov SPF, aby vyvodili zodpovednosť vo vzťahu k dotknutým osobám a prijali také opatrenia, aby sa podobná situácia v budúcnosti neopakovala. Rozhodnutie Arbitrážneho súdu má zároveň obrovskú výpovednú hodnotu aj pre celé športové hnutie na Slovensku,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel a doplnil: "Pre mňa je Viki jeden veľký víťaz za bojovnosť, ktorú preukázala."

Slovenská plavecká federácia (SPF) sa prostredníctvom prezidenta Ivana Šuleka rozhodla ospravedlniť športovkyni. "Dovoľte mi, aby som sa v mene SPF ospravedlnil Viktórii Reichovej a jej rodičom za psychickú a duševnú ujmu, ako aj poškodenie dobrého mena, ktoré bolo spôsobené nesprávnym konaním orgánov SPF. Zároveň vyzývam dotknutých členov orgánov SPF, ktorí boli priamo zainteresovaní a zodpovední za nesprávne konanie v prípade V. Reichovej, aby sami vyvodili osobnú zodpovednosť na základe rozhodnutia Arbitrážneho súdu. Pokiaľ tak neurobia, vzhľadom na ekonomické, ako aj etické dopady a tým aj poškodenie dobrého mena SPF v súvislosti s vážnym rozhodnutím Arbitrážneho súdu navrhnem v zmysle Stanov SPF podanie podnetu na disciplinárne konanie voči všetkým priamo zainteresovaným osobám v uvedenom prípade. S pracovníkmi, ktorí sú v pracovnom pomere v SPF, ukončíme pracovnú dohodu resp. zmluvu. Rovnako navrhnem sekcii synchronizovaného plávania, aby s okamžitou platnosťou urobila všetky potrebné kroky k tomu, aby bola V. Reichová opätovne zaradená do reprezentácie a nebolo jej bránené ďalšími prekážkami, najmä súčasne platnými smernicami trénovať a súťažiť na domácich a medzinárodných súťažiach a to až do vykonania všetkých legislatívnych úprav smerujúcich k náprave vzťahov v sekcii synchronizovaného plávania. Tejto sekcii navrhnem, aby vypracovali nové transparentné kritériá na zaradenie do reprezentácie, ktoré nebudú obsahovať diskriminačné prvky a budú otvorené všetkým členom synchronizovaného plávania v SPF s jasne nastavenými pravidlami v prospech rozvoja športu,“ uviedol prezident SPF Ivan Šulek, podľa ktorého tento spor nemal prerásť do takýchto rozmerov a synchronizované plávanie si malo situáciu urovnať v rámci svojej pôsobnosti a neprenášať ju na úroveň SPF.


Tagy: Jozef Gönci Anton Siekel Ivan Šulek Viktória Reichová Viera Tomanová

Zdroj:
SITA
Foto:
instagram - Viktória Reichová

DISKUSIA